ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ, ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ Η. Φαφαλιός

Βασικό αντικείμενο του Τομέα Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι η παροχή διδακτικού έργου και η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά πεδία:

  1. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες.
  2. Ναυτικές Επιχειρήσεις και Συστήματα Μάχης.
  3. Ηλεκτρονικά.
  4. Τηλεπικοινωνίες.

Ο Τομέας υποστηρίζει διδακτικά και ερευνητικά τα γνωστικά αντικείμενα:

Α. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες: Ναυτιλία (Ακτοπλοϊα, Αστρονομική και Ηλεκτρονική Ναυτιλία, Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας, Ναυτική Τέχνη). Θεωρία Σφαλμάτων Θέσεως και Εφαρμογές στη Ναυτιλία. Υδρογραφία. Χαρτογραφία. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Μετεωρολογία. Ωκεανογραφία Υποβρύχια Ακουστική.

Β. Ναυτικές Επιχειρήσεις και Συστήματα Μάχης: Βλητική (Εσωτερική, Εξωτερική, Τερματική). Πυροβολική και Ναυτικά Όπλα. Συστήματα Διευθύνσεως Βολής. Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Πληροφοριών Μάχης στον κατά Θάλασσα Πόλεμο. Ναυτικές και Συνδυασμένες Επιχειρήσεις. Ηλεκτρονικός και Δικτυοκεντρικός Πόλεμος. Επιχειρησιακή Έρευνα για τις Ναυτικές Επιχειρήσεις. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοικήσεως – Ελέγχου – Επικοινωνιών και Πληροφοριών.

Γ. Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες. (1) Ηλεκτρονική: Οργανολογία και Θεωρία Μετρήσεων. Ηλεκτρονική Φυσική. Ημιαγωγικές Διατάξεις. Μικροηλεκτρονική. Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα. Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων. Αρχές και Σχεδιασμός Πομποδεκτών. (2) Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία και Εφαρμογές: Διάδοση Η/Μ Ακτινοβολίας. Μικροκύματα και Διατάξεις. Κεραίες. Ραδιοεντοπισμός, Ηλεκτρομαγνητική Συμβιβαστότητα και Παρεμβολές (EMI/EMC). Οπτοηλεκτρονική και Φωτονική. (3) Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα: Σήματα & Συστήματα. Συλλογή, Επεξεργασία και Κωδικοποίηση Ψηφιακών Σημάτων. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα. Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες. Δορυφορικές Επικοινωνίες. Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα.

Στον Τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Επιστημών.
  2. Εργαστήριο Συστημάτων Μάχης και Ναυτικών Επιχειρήσεων.
  3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής.
  4. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών.